Het Faillissement

De een zijn dood, de ander droog brood

Een faillissement lost zelden daadwerkelijk iets op. Meestal zijn zowel de gefailleerde als de aanvrager, evenals de overige schuldeisers, uiteindelijk bij een faillissement niet gebaat. Door de 'wie het eerst komt, het eerst maalt' mentaliteit die bij de afhandeling van faillissementen vaak heerst, zien zij hun rechten nogal eens aangetast.

Met name leveranciersrechten en eigendomsvoorbehouden worden bij beslaglegging en faillissement nogal eens genegeerd. Ook het door de belasting-deurwaarder vaak gebruikte bodembeslag blijkt in de praktijk vaak veel te lichtvaardig te zijn ingeroepen en houdt dan ook geen stand wanneer het adequaat wordt bestreden.

Een nieuwe start

Een belangrijk facet van het faillissementsrecht is de mogelijkheid door te starten. Wanneer de ondernemer of onderneming, eventueel met steun van derden, wil en kan doorstarten dan mag, in de filosofie van Ostrea, een oud, een dreigend of zelfs een lopend faillissement daar niet bij in de weg staan. De expertise van Ostrea op het gebied van het faillissementsrecht en het Nederlands en het internationaal vennootschapsrecht staat er borg voor dat, zonder de belangen van derden aan te tasten, aan de doorstartende ondernemer en zijn eventuele kapitaalverschaffers de zekerheid kan worden geboden dat de onderneming ongestoord verder kan.

Ook mogelijke privé-schulden en schuldeisers van de door een faillissement getroffen ondernemer kunnen op deze wijze een geslaagde doorstart niet in de weg staan. De kans dat deze tenslotte hun vordering geheel of gedeeltelijk voldaan krijgen neemt door een ongehinderde doorstart uiteindelijk alleen maar toe.

De International Business Corporation (IBC)

In een (dreigende) faillissementssituatie kan de International Business corporation vaak een prima oplossing betekenen immers doordat de aandelen daarvan zijn ondergebracht in een Foundation is het eenvoudig om aan de financiers die de nieuwe start of doorstart mogelijk willen maken de zekerheid te verschaffen dat zij niet het risico lopen dat de curator van de failliete ondernemer of onderneming beslag op de rechtmatig verkregen goederen of de aandelen van de nieuwe onderneming legt.

De International Business Corporation leent zich er daardoor bij uitstek voor om ondanks een dreigende faillissementssituatie of zelfs na of gedurende een persoonlijk faillissement of een WSNP traject toch te kunnen blijven werken en nieuwe ondernemingsactiviteiten te kunnen ontplooien.

Uiteraard is Ostrea graag bereid om in voorkomend geval voor of namens u eventuele vragen van curatoren of uw bewindvoerder WSNP betreffende de IBC te beantwoorden.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om met een International Business Corporation (IBC) door te starten in een WSNP of faillissementssituatie?
Lees dan hier verder over de International Business Corporation (IBC).

Of bel tijdens kantooruren voor een vrijblijvend gesprek telefoonnummer 088-7766510