Faillissementsrecht

De een zijn dood, de ander droog brood

Een faillissement lost zelden daadwerkelijk iets op. Meestal zijn zowel de gefailleerde als de aanvrager, evenals de overige schuldeisers, uiteindelijk bij een faillissement niet gebaat. Door de 'wie het eerst komt, het eerst maalt' mentaliteit die bij de afhandeling van faillissementen vaak heerst, zien zij hun rechten nogal eens aangetast.

Met name leveranciersrechten en eigendomsvoorbehouden worden bij beslaglegging en faillissement nogal eens genegeerd. Ook het door de belasting-deurwaarder vaak gebruikte bodembeslag blijkt in de praktijk vaak veel te lichtvaardig te zijn ingeroepen en houdt dan ook geen stand wanneer het adequaat wordt bestreden.

Doorstarten of opnieuw beginnen

Een belangrijk facet van het faillissementsrecht is de mogelijkheid door te starten. Wanneer een ondernemer of onderneming, eventueel met steun van derden, wil en kan doorstarten dan mag, in de filosofie van Ostrea Juristen, een oud, een dreigend en zelfs een lopend faillissement daar niet bij in de weg staan. De expertise van Ostrea op het gebied van het faillissementsrecht en het Nederlands en het internationaal vennootschapsrecht staat er borg voor dat, zonder de belangen van derden aan te tasten, aan de doorstartende ondernemer en zijn eventuele kapitaalverschaffers de zekerheid kan worden geboden dat de onderneming ongestoord verder kan.

Ook mogelijke privé-schulden en schuldeisers van de door een faillissement getroffen ondernemer kunnen op deze wijze een geslaagde doorstart niet in de weg staan. De kans dat deze tenslotte hun vordering geheel of gedeeltelijk voldaan krijgen neemt door een ongehinderde doorstart uiteindelijk alleen maar toe.

De International Business Corporation (IBC)

In een (dreigende) faillissementssituatie biedt de International Business Corporation (IBC) vaak de aangewezen oplossing om een geslaagde doorstart te kunnen realiseren doordat de aandelen van de IBC zijn ondergebracht in een onafhankelijke participatiemaatschappij is het eenvoudig derden, belanghebbenden en leveranciers die de nieuwe start doorstart mogelijk willen maken de zekerheid te verschaffen dat zij niet het risico lopen dat de curator in het faillissement van de failliete ondernemer of onderneming beslag op de rechtmatig verkregen goederen of de aandelen van de nieuwe onderneming legt.

De International Business Corporation leent zich er daardoor bij uitstek voor om ondanks een (dreigende) faillissements-situatie of zelfs na of gedurende een persoonlijk faillissement of een WSNP traject toch te kunnen blijven werken en ondernemen. Daarnaast is de IBC ook uitermate geschikt om als zelfstandige entiteit ingeval van een faillissements-situatie met de curator in onderhandeling te treden om vandaar uit een bod te doen op de bezittingen van de failliete onderneming of om vandaar uit in overleg met de curator een doorstart te realiseren.

Raad en Daad

Ostrea helpt graag om samen met u een plan van aanpak op te stellen en uit te voeren en zal u daarbij in voorkomend geval ook vertegenwoordigen en voor of namens u de onderhandelingen voeren met of eventuele vragen beantwoorden van schuldeisers en curatoren of ingeval van een WSNP traject de bewindvoerder.

Wilt u weten hoe Ostrea Juristen u in uw specifieke situatie kan bijstaan in een (dreigende) faillissementssituatie of bij het doorstarten gedurende een WSNP traject belt u dan tijdens kantooruren voor een vrijblijvend informatief gesprek telefoonnummer 085-330 1020

Wilt u meer weten over de International Business Corporation (IBC)?
Lees dan hier verder over de International Business Corporation (IBC).